View all posts

[Advertise on Kemono]

Get it here: https://www.patreon.com/posts/32371292

Changelog: Beta 0.08

Added TubeTop, V2, V3
Added Shorts.

Item list:  Beta 0.08

  • TubeTop, V2, V3  
  • Shorts 
  • Bikini top, bottom  
  • Tshirt 
  •  V Top V2, V3  
  •  Tank top, V2, V3 
  • Skirt